Algemene Voorwaarden

Artikel 1.Algemeen

 1. Onder ‘VitaSana’ wordt in de algemene voorwaarden verstaan ‘VitaSana B.V.’ een besloten vennootschap naar Nederlands recht gevestigd te Den Haag aan de Loire 116.
 2. Onder ‘cliënt’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, de natuurlijke persoon op wie het verzoek tot onderzoek betrekking heeft.
 3. Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, al naar gelang de desbetreffende context, de cliënt of het bedrijf waar de cliënt in dienst is c.q. in dienst zal treden welk bedrijf een overeenkomst heeft gesloten c.q. gaat sluiten met VitaSana met betrekking tot het verrichten van onderzoek door VitaSana.
 4. Onder ‘overeenkomst’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere rechtsbetrekking met de opdrachtgever, waarbij VitaSana als (potentieel) leverancier van diensten optreedt.
 5. Onder “dienst(en)” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door VitaSana te leveren diensten en/of producten.
 6. Onder ‘prijs’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de overeengekomen prijs voor de dienst(en).

Artikel 2.Toepasselijkheid en afwijkende voorwaarden

 1. Op alle overeenkomsten tussen VitaSana en de opdrachtgever zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, alsook het bepaalde in separate (mantel)overeenkomsten en/of bijzondere bepalingen (hierna gezamenlijk: ‘bijzondere bepalingen’) voor zover overeengekomen tussen VitaSana en de opdrachtgever.
 2. Indien de algemene voorwaarden van VitaSana en de bijzondere bepalingen onderling strijdig zijn, gaan de bijzondere bepalingen boven de algemene voorwaarden. Bijzondere bepalingen zijn eerst bindend, indien zij uitdrukkelijk door VitaSana schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan overeengekomen afwijkingen van de toepasselijkheid van deze voorwaarden voor een specifieke overeenkomst kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
 4. Toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3.Werkingsgebied

 1. VitaSana voert haar werkzaamheden uitsluitend binnen Nederland uit, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. De opdrachtgever dient alsdan de daaraan verbonden extra kosten te vergoeden.

Artikel 4.Totstandkoming overeenkomst

 1. Indien geen separate (mantel)overeenkomst met opdrachtgever is gesloten, komt de overeenkomst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van de opdracht door VitaSana of de opdrachtgever. In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt VitaSana een elektronische bevestiging naar opdrachtgever.
 2. Indien de opdracht mondeling aan VitaSana wordt verstrekt, zal VitaSana deze schriftelijk of elektronisch bevestigen.
 3. Wijzigingen in de opdracht of overeenkomst zijn slechts van kracht wanneer deze schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

Artikel 5.Ontbinding en opschorting

 1. Als tekortkoming van geringe betekenis in de zin van artikel 6:265 lid 2 BW, moet in ieder geval worden aangemerkt de overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen VitaSana de diensten moet hebben verricht, behoudens in het geval van opzet of grove schuld van VitaSana (door opdrachtgever te bewijzen) en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6.Prijzen

 1. Indien ter zake geen separate (mantel)overeenkomst is gesloten met de opdrachtgever, staan de prijzen voor de dienstverlening door VitaSana vermeld in de overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen zijn deze prijzen maximaal één kalenderjaar, te rekenen vanaf de dagtekening van de overeenkomst (hierna: ‘contractjaar’), geldig; de nieuwe prijzen worden door VitaSana bepaald en zullen aan het begin van ieder contractjaar schriftelijk aan de opdrachtgever worden gemeld.

Artikel 7.Prijsaanpassingen

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsook exclusief bijkomende (on)kosten.
 2. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een materiele verhoging ondergaan welke niet aan VitaSana kan worden toegerekend, behoudt VitaSana zich het recht voor de prijs dienovereenkomstig per direct te verhogen onder opgave van grondslag en berekeningswijze.
 3. Door VitaSana wordt onverwijld schriftelijk mededeling gedaan van de prijsaanpassing.

Artikel 8.Wetswijzigingen

 1. VitaSana is gerechtigd de overeenkomst te wijzigen overeenkomstig wijzigingen in wet- en/of regelgeving en/of door de overheid en/of andere bevoegde instanties anderszins dwingend opgelegde verplichtingen en/of wijzigingen.
 2. De wijziging van de overeenkomst op de grond van dit artikel geschiedt in overleg met de opdrachtgever.

Artikel 9. Uitvoering werkzaamheden en verplichting opdrachtgever

 1. De opdrachtgever en de cliënt zijn gehouden aan VitaSana tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die VitaSana noodzakelijk of nuttig acht. De opdrachtgever die niet tevens cliënt is, staat er voorts voor in dat ook de cliënt tijdig alle gegevens en inlichtingen verschaft die VitaSana noodzakelijk of nuttig acht. Opdrachtgever blijft steeds aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan VitaSana verstrekte gegevens.

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling vindt plaats door middel van bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de door VitaSana aangegeven bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. Het is de opdrachtgever niet toegestaan betalingen op te schorten of te verrekenen.
 2. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de opdrachtgever terstond opeisbaar.
 3. Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet binnen de overeengekomen termijn, is hij van rechtswege, zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, in verzuim. Als de opdrachtgever met de betaling van een factuur in verzuim is, is hij de wettelijke handelsrente + 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een hele maand, verschuldigd, tot de dag der algehele voldoening.

  4. Alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten die VitaSana maakt in het kader van de incasso van een vordering op de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% over de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 500,00. VitaSana behoudt zich het recht voor de werkelijke (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten te vorderen.
 4. VitaSana heeft het recht, onverminderd hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, verdere uitvoering van werkzaamheden te staken dan wel op te schorten, indien zij een opeisbare vordering op opdrachtgever heeft. Tevens heeft VitaSana dan het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de door de opdrachtgever aan VitaSana veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook, doch niet uitsluitend, begrepen verrichte of nog te verrichten uitgaven, diensten, gederfde en nog te derven inkomsten.
 5. Indien de opdrachtgever bezwaren heeft tegen (welk onderdeel dan ook van) de factuur, is hij verplicht dit schriftelijk en duidelijk gespecificeerd aan VitaSana bekend te maken binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum, op straffe van verval van recht. Een aan VitaSana aangegeven bezwaar geeft geen recht op opschorting van de betalingsverplichting. Bij gebleken gegrondheid van het bezwaar zal er onverwijld een creditering door VitaSana plaatsvinden.
 6. De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 7. Betaling(en) door of vanwege de opdrachtgever strekt (strekken) achtereenvolgens in mindering van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke (incasso)kosten, daarna de gerechtelijke kosten, daarna de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de opdrachtgever.

Artikel 11.Annuleren van een onderzoeksafspraak

 1. Het is opdrachtgever toegestaan een geplande onderzoeksafspraak schriftelijk of elektronisch te annuleren, zonder dat hiervoor enige schadeplichtigheid voor opdrachtgever staat, tenzij de annulering plaatsvindt minder dan 72 uur voordat de onderzoeksafspraak zou moeten plaatsvinden.
 2. Indien de schriftelijke of elektronische annulering plaatsvindt minder dan 72 uur, doch tenminste 48 uur voor de geplande onderzoeksafspraak, dan is opdrachtgever 50% van het ter zake van het betreffende onderzoek overeengekomen bedrag aan VitaSana verschuldigd.
 3. Indien de schriftelijke of elektronische annulering plaatsvindt minder dan 48 uur,doch tenminste 24 uur voor de geplande onderzoeksafspraak, dan is opdrachtgever 75% van het ter zake van het betreffende onderzoek overeengekomen bedrag aan VitaSana verschuldigd.
 4. Indien schriftelijke of elektronische annulering plaatsvindt minder dan 24 uur voorde geplande onderzoeksafspraak, dan wel indien cliënte niet op de onderzoeksafspraak verschijnt, is opdrachtgever het volledige ter zake van het betreffende onderzoek overeengekomen bedrag aan VitaSana verschuldigd.

Artikel 12. Geheimhouding en dossierbeheer.

 1. Partijen zijn verplicht alle direct of indirect van elkaar verkregen informatie en gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 12.Aansprakelijkheid

 1. VitaSana heeft de in de branche gangbare aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven afgesloten. VitaSana is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes (al dan niet van toezichthouders), bedrijfsstilstand, gemiste zakenkansen, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade.
 2. VitaSana is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat VitaSana is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onvolledige of onjuiste informatie.
 3. De omvang van de aansprakelijkheid van VitaSana voor directe schade is steeds beperkt tot de hoogte van het bedrag (de bedragen) dat (die) daadwerkelijk wordt (worden) uitgekeerd door de verzekeraar aan VitaSana. Als geen uitkering van de verzekeraar plaatsvindt, is de omvang van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, heeft betaald. Als geen betaling heeft plaatsgevonden, is de omvang van de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs.
 4. De in de voorgaande leden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van VitaSana.
 5. Iedere vordering tot schadevergoeding van opdrachtgever op VitaSana vervalt door verloop van één (1) jaar nadat opdrachtgever met zowel de schade als met VitaSana als daarvoor aansprakelijke partij, bekend is geworden.
 6. VitaSana is niet aansprakelijk voor schade jegens derden. Opdrachtgever vrijwaart VitaSana tegen en zal haar volledig schadeloos stellen voor alle vorderingen die betrekking hebben op door bij (de uitvoering van) de overeenkomst betrokken derden, waaronder de cliënt die niet tevens opdrachtgever is, geleden schade in verband met (de (uitvoering van) de overeenkomst.

Artikel 13.Overmacht / niet toerekenbare tekortkoming

 1. VitaSana is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van het niet of niet tijdig kunnen leveren van de overeengekomen diensten, dan wel van gebreken in de geleverde diensten, indien het niet, niet tijdig of gebrekkig presteren een gevolg is van de omstandigheden die niet aan de schuld van VitaSana te wijten zijn, noch op grond van de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar risico komen.
 2. In geval van overmacht heeft VitaSana het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeengekomen termijnen te verlengen voor de duur dat zulks noodzakelijk is, dan wel, alleen indien en voor zover de overeenkomst blijvend niet kan worden nagekomen, deze tussentijds geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat opdrachtgever enig recht op schadevergoeding heeft.
 3. Indien de overeenkomst in geval van niet toerekenbare tekortkoming tussentijds door VitaSana is ontbonden c.q. beëindigd, dan is de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met het uitgevoerde gedeelte van de opdracht overeenstemt.

Artikel 14.Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen VitaSana en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen VitaSana en de opdrachtgever worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 15.Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of een mogelijk onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze overeenkomst geen beroep kan worden gedaan, dan komt die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomende betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.