PMO Privacy Statement

Deze verklaring geeft informatie over hoe VitaSana omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de PMO-dienstverlening (Periodiek Medisch Onderzoek) worden verwerkt.

Contactgegevens

VitaSana

Gebouwcomplex “Castellum”

Gebouw D Begane grond

Loire 116

2491 AJ Den Haag

E-mail: info@vitasana.eu

Telefoonnummer: +31 (0)70 21 777 00

Doeleinden en grondslag van de verwerkingen

VitaSana verwerkt persoonsgegevens van cliënten ten behoeve van het PMO.

Het doel van de verwerking van cliëntgegevens is het uitvoeren van PMO-onderzoeken en de administratieve en financiële afhandeling hiervan. De verwerkte gegevens zijn onder andere:

  • Naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail;
  • Geboortedatum;
  • BSN;
  • Verzekeringsgegevens;
  • Persoonlijke gezondheidsgegevens, waaronder resultaten oogmeting, gehoortest, ECG, longfunctie, ergometrisch onderzoek, fietstest, echo's, botdichtheid, vetmeting, bloeddruk, pols, zuurstof, bloed, urine, psychologie en vitaliteit.

Cliëntgegevens worden verwerkt op grond van medische wet- en regelgeving, waaronder de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet BSN in de zorg.

Persoonsgegevens worden door VitaSana uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bron van de verwerkte gegevens

De verwerkte gegevens worden door uzelf verstrekt tijdens de intake of worden verzameld tijdens het PMO door middel van de verschillende onderzoeken. Wanneer verwerkte persoonsgegevens niet van uzelf zijn verkregen, kan de bron van de gegevens bijvoorbeeld een van de volgende zijn:

  • Huisarts;
  • Therapeut;
  • Ziekenhuis.

Deze gegevens worden pas verzameld na uw uitdrukkelijke toestemming.

Doorgeven van persoonsgegevens

Cliëntgegevens kunnen worden doorgegeven aan ketenpartners, in het kader van bloed- en urineonderzoek. Daarnaast kunnen gegevens ten behoeve van doorverwijzing worden overgedragen aan ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners.

Doorgifte buiten de EU of een internationale organisatie

Persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. Doorgiften worden expliciet vastgelegd en met de betrokkene gecommuniceerd, wanneer andere rechtsgronden dan de AVG niet prevaleren.

De bewaartermijn van de gegevens.

Persoonsgegevens worden door VitaSana niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten.

Bewaartermijnen van cliëntgegevens volgen de regels voor opslag van medische gegevens.

Rechten van u als betrokkene

U heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming meerdere rechten. Wanneer u hier gebruik van wil maken, kunt u een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring doen. Het is van belang dat u zich identificeert aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De rechten die u heeft zijn onderstaand benoemd.

Recht op inzage

U kunt opvragen welke gegevens VitaSana over u verwerkt, met welk doel en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wil dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door VitaSana wil beperken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u door VitaSana verwerkte persoonsgegevens wil overdragen naar een andere zorgverlener, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u van dit recht gebruik wil maken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Omdat VitaSana niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering doet, is het uitoefenen van dit recht niet van toepassing.

Intrekken toestemming

Wanneer VitaSana persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt ons dit schriftelijk kenbaar maken.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

VitaSana stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst of de Wet BSN in de zorg. In zulke gevallen maakt VitaSana een zorgvuldige afweging welke van deze zaken het zwaarst wegen en neemt op basis hiervan een beslissing over de wijze waarop met uw verzoek wordt omgegaan. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door VitaSana

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door VitaSana dan horen wij dit graag via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Deze privacyverklaring is opgesteld op 10 september 2020.